1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Alapadatok

1.1.1 Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány

1.1.2. Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

1.1.3. Postai cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: 76/320-844

1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padmakecskemet.hu

1.1.6. Honlapja: www.padmakecskemet.hu

1.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 7 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása;
 2. döntés az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 3. az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadása. Az éves költségvetési terv az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójára vonatkozó tartalmi előírásoknak megfelelően készül;
 4. döntés az Alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
 6. döntés az Alapítvány Igazgatójának személyéről;
 7. az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározása, módosítása;
 8. a pályázatok kiírása, döntés azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 9. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 10. az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadása, ennek keretében különösen az Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra tekintettel a befektetési szabályzat elfogadása;
 11. döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, valamint ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 12. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
 13. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattétel;
 14. az Alapítvány munkaszervezete szerkezetének, működési rendjének meghatározása, valamint a munkaszervezet működésének ellenőrzése;
 15. döntés az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

 1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Ailer Piroska

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Matolcsy György, Dr. Nagy Róza, Csizmadia Norbert, Dr. Horváth Viktória, Dr. Halápi Dóra, Varga László

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Gerhardt Ferenc (elnök), Dr.Czifra Károly (tag)

1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Dr.György László

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Kecskeméti Törvényszék Név: Bács-Kiskun Megyei Főügyészség
Cím: 6000 Kecskemét Rákóczi u. 7. Cím: 6000 Kecskemét Rákóczi u. 7.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét Rákóczi u. 7. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36-76/519-519 Központi telefonszám: (76) 514-600
Faxszám: +36-76/519-519 Faxszám: 76) 514-611
honlapja:
birosag@kecskemetit.birosag.hu
honlapja:
bac.fou@mku.hu